Pilihatur dan Gabungan 2
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by MiTS KPM
| 5 Questions
Note from the author:
Matematik Tambahan
1
2
1. Berapakah bilangan kod empat huruf yang berlainan yang dapat dibentuk dengan menggunakan huruf-huruf dalam perkataan ‘GRACIOUS’ dengan keadaan ulangan tidak dibenarkan dan huruf pertama adalah huruf vokal ?
How many four-letters codes can be formed using the letters in the word 'GRACIOUS'
without repetition such that the first letter is a vowel? [2 m / Aras R]
120
565
8!
2
2
2
1. Berapakah bilangan nombor genap empat digit yang boleh dibentuk dengan menggunakan digit- digit 1, 2, 3, 4, dan 5 tanpa ulangan ?
How many four-digit even numbers can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, and 5 without repetition? [2 m / Aras R]
3
2
1. Berapakah bilangan nombor tiga digit yang lebih besar daripada 400 yang boleh dibentuk
daripada digit-digit 1, 2, 3, 4, dan 5 tanpa ulangan ?
How many three-digit numbers that are greater than 400 can be formed using the digits 1,
2, 3, 4, and 5 without repetition? [2 m / Aras S]
4
2
1. Lima daripada huruf-huruf dalam perkataan ‘KERLIPAN’ disusun sebaris. Hitungkan bilangan susunan berlainan yang mungkin diperoleh.
Five letters from the word ‘KERLIPAN’ will be arranged in a row. Calculate the number of possible arrangements . [2 m / Aras R]
5
3
1. Satu jawatankuasa yang terdiri daripada 8 ahli akan dipilih daripada 7 guru dan 6 pelajar. A committee of 8 people is to be selected from 7 teachers and 6 students.
Hitung bilangan cara yang berlainan jawatankuasa itu boleh dibentuk jika
Find the number of different ways in which the committee can be selected if
(a) tiada syarat dikenakan
there is no restrictions, [1 m / Aras R]
(b) terdapat 5 guru dan 3 pelajar dalam jawatankuasa itu.
there are 5 teachers and 3 students in the committee. [2 m / Aras S]
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.