V2CH3B3 Lễ Tạ Ơn 01 (Bài Đàm Thoại, Bài Đọc tr 60)
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Son Luu
| 17 Questions
1
1
Thầy Nam nhắc cả lớp lễ gì sắp đến? (Trả lời bằng câu đầy đủ)
zoom_in
Bài Đàm Thoại
Thầy Nam: Sắp đến lễ Thanksgiving rồi. Các em có biết người Việt gọi lễ Thanksgiving là gì không?
Cả lớp: Lễ Tạ Ơn. Thưa thầy lớp mình có tổ chức mừng lễ Tạ Ơn không?
Thầy Nam: Có chứ! Các em muốn tổ chức như thế nào?
Cả lớp: Mỗi người sẽ góp một món ăn hay thức uống.
Thầy Nam: Được lắm! Như vậy rất hợp với ý nghĩa của ngày lễ Tạ Ơn.
Bài Đọc
Hồi đầu thế kỷ 17, vì bị kỳ thị tôn giáo, một nhóm người Anh không hài lòng với cuộc sống trên đất nước họ. Họ bỏ sang châu Mỹ bằng con tàu có tên là Mayflower. Sau một năm khó khăn đầu tiên trên đất mới, một số người đã sống sót. Họ liền tổ chức lễ Tạ Ơn để tạ ơn Thượng Đế. Từ đó lễ Tạ Ơn trở thành phổ biến khắp nước Mỹ.
2
1
Sau khi nhắc cả lớp về lễ sắp đến, thầy Nam hỏi cả lớp gì? (Trả lời bằng câu đầy đủ)
zoom_in
Bài Đàm Thoại
Thầy Nam: Sắp đến lễ Thanksgiving rồi. Các em có biết người Việt gọi lễ Thanksgiving là gì không?
Cả lớp: Lễ Tạ Ơn. Thưa thầy lớp mình có tổ chức mừng lễ Tạ Ơn không?
Thầy Nam: Có chứ! Các em muốn tổ chức như thế nào?
Cả lớp: Mỗi người sẽ góp một món ăn hay thức uống.
Thầy Nam: Được lắm! Như vậy rất hợp với ý nghĩa của ngày lễ Tạ Ơn.
Bài Đọc
Hồi đầu thế kỷ 17, vì bị kỳ thị tôn giáo, một nhóm người Anh không hài lòng với cuộc sống trên đất nước họ. Họ bỏ sang châu Mỹ bằng con tàu có tên là Mayflower. Sau một năm khó khăn đầu tiên trên đất mới, một số người đã sống sót. Họ liền tổ chức lễ Tạ Ơn để tạ ơn Thượng Đế. Từ đó lễ Tạ Ơn trở thành phổ biến khắp nước Mỹ.
3
1
Cả lớp có trả lời được ngày lễ thầy Nam hỏi không? Cả lớp trả lời làm sao? (Trả lời bằng câu đầy đủ)
zoom_in
Bài Đàm Thoại
Thầy Nam: Sắp đến lễ Thanksgiving rồi. Các em có biết người Việt gọi lễ Thanksgiving là gì không?
Cả lớp: Lễ Tạ Ơn. Thưa thầy lớp mình có tổ chức mừng lễ Tạ Ơn không?
Thầy Nam: Có chứ! Các em muốn tổ chức như thế nào?
Cả lớp: Mỗi người sẽ góp một món ăn hay thức uống.
Thầy Nam: Được lắm! Như vậy rất hợp với ý nghĩa của ngày lễ Tạ Ơn.
Bài Đọc
Hồi đầu thế kỷ 17, vì bị kỳ thị tôn giáo, một nhóm người Anh không hài lòng với cuộc sống trên đất nước họ. Họ bỏ sang châu Mỹ bằng con tàu có tên là Mayflower. Sau một năm khó khăn đầu tiên trên đất mới, một số người đã sống sót. Họ liền tổ chức lễ Tạ Ơn để tạ ơn Thượng Đế. Từ đó lễ Tạ Ơn trở thành phổ biến khắp nước Mỹ.
4
1
Cả lớp muốn gì? (Trả lời bằng câu đầy đủ)
zoom_in
Bài Đàm Thoại
Thầy Nam: Sắp đến lễ Thanksgiving rồi. Các em có biết người Việt gọi lễ Thanksgiving là gì không?
Cả lớp: Lễ Tạ Ơn. Thưa thầy lớp mình có tổ chức mừng lễ Tạ Ơn không?
Thầy Nam: Có chứ! Các em muốn tổ chức như thế nào?
Cả lớp: Mỗi người sẽ góp một món ăn hay thức uống.
Thầy Nam: Được lắm! Như vậy rất hợp với ý nghĩa của ngày lễ Tạ Ơn.
Bài Đọc
Hồi đầu thế kỷ 17, vì bị kỳ thị tôn giáo, một nhóm người Anh không hài lòng với cuộc sống trên đất nước họ. Họ bỏ sang châu Mỹ bằng con tàu có tên là Mayflower. Sau một năm khó khăn đầu tiên trên đất mới, một số người đã sống sót. Họ liền tổ chức lễ Tạ Ơn để tạ ơn Thượng Đế. Từ đó lễ Tạ Ơn trở thành phổ biến khắp nước Mỹ.
5
1
Thầy Nam có đồng ý với lời yêu cầu của lớp không? (Trả lời bằng câu đầy đủ)
zoom_in
Bài Đàm Thoại
Thầy Nam: Sắp đến lễ Thanksgiving rồi. Các em có biết người Việt gọi lễ Thanksgiving là gì không?
Cả lớp: Lễ Tạ Ơn. Thưa thầy lớp mình có tổ chức mừng lễ Tạ Ơn không?
Thầy Nam: Có chứ! Các em muốn tổ chức như thế nào?
Cả lớp: Mỗi người sẽ góp một món ăn hay thức uống.
Thầy Nam: Được lắm! Như vậy rất hợp với ý nghĩa của ngày lễ Tạ Ơn.
Bài Đọc
Hồi đầu thế kỷ 17, vì bị kỳ thị tôn giáo, một nhóm người Anh không hài lòng với cuộc sống trên đất nước họ. Họ bỏ sang châu Mỹ bằng con tàu có tên là Mayflower. Sau một năm khó khăn đầu tiên trên đất mới, một số người đã sống sót. Họ liền tổ chức lễ Tạ Ơn để tạ ơn Thượng Đế. Từ đó lễ Tạ Ơn trở thành phổ biến khắp nước Mỹ.
6
1
Mỗi em trong lớp sẽ làm gì? (Trả lời bằng câu đầy đủ)
zoom_in
Bài Đàm Thoại
Thầy Nam: Sắp đến lễ Thanksgiving rồi. Các em có biết người Việt gọi lễ Thanksgiving là gì không?
Cả lớp: Lễ Tạ Ơn. Thưa thầy lớp mình có tổ chức mừng lễ Tạ Ơn không?
Thầy Nam: Có chứ! Các em muốn tổ chức như thế nào?
Cả lớp: Mỗi người sẽ góp một món ăn hay thức uống.
Thầy Nam: Được lắm! Như vậy rất hợp với ý nghĩa của ngày lễ Tạ Ơn.
Bài Đọc
Hồi đầu thế kỷ 17, vì bị kỳ thị tôn giáo, một nhóm người Anh không hài lòng với cuộc sống trên đất nước họ. Họ bỏ sang châu Mỹ bằng con tàu có tên là Mayflower. Sau một năm khó khăn đầu tiên trên đất mới, một số người đã sống sót. Họ liền tổ chức lễ Tạ Ơn để tạ ơn Thượng Đế. Từ đó lễ Tạ Ơn trở thành phổ biến khắp nước Mỹ.
7
1
Thầy Nam khen các em thế nào? (Trả lời bằng câu đầy đủ)
zoom_in
Bài Đàm Thoại
Thầy Nam: Sắp đến lễ Thanksgiving rồi. Các em có biết người Việt gọi lễ Thanksgiving là gì không?
Cả lớp: Lễ Tạ Ơn. Thưa thầy lớp mình có tổ chức mừng lễ Tạ Ơn không?
Thầy Nam: Có chứ! Các em muốn tổ chức như thế nào?
Cả lớp: Mỗi người sẽ góp một món ăn hay thức uống.
Thầy Nam: Được lắm! Như vậy rất hợp với ý nghĩa của ngày lễ Tạ Ơn.
Bài Đọc
Hồi đầu thế kỷ 17, vì bị kỳ thị tôn giáo, một nhóm người Anh không hài lòng với cuộc sống trên đất nước họ. Họ bỏ sang châu Mỹ bằng con tàu có tên là Mayflower. Sau một năm khó khăn đầu tiên trên đất mới, một số người đã sống sót. Họ liền tổ chức lễ Tạ Ơn để tạ ơn Thượng Đế. Từ đó lễ Tạ Ơn trở thành phổ biến khắp nước Mỹ.
8
1
Hồi đầu thế kỷ 17, một số người Anh bị cấm gì? (Trả lời bằng câu đầy đủ)
zoom_in
Bài Đàm Thoại
Thầy Nam: Sắp đến lễ Thanksgiving rồi. Các em có biết người Việt gọi lễ Thanksgiving là gì không?
Cả lớp: Lễ Tạ Ơn. Thưa thầy lớp mình có tổ chức mừng lễ Tạ Ơn không?
Thầy Nam: Có chứ! Các em muốn tổ chức như thế nào?
Cả lớp: Mỗi người sẽ góp một món ăn hay thức uống.
Thầy Nam: Được lắm! Như vậy rất hợp với ý nghĩa của ngày lễ Tạ Ơn.
Bài Đọc
Hồi đầu thế kỷ 17, vì bị kỳ thị tôn giáo, một nhóm người Anh không hài lòng với cuộc sống trên đất nước họ. Họ bỏ sang châu Mỹ bằng con tàu có tên là Mayflower. Sau một năm khó khăn đầu tiên trên đất mới, một số người đã sống sót. Họ liền tổ chức lễ Tạ Ơn để tạ ơn Thượng Đế. Từ đó lễ Tạ Ơn trở thành phổ biến khắp nước Mỹ.
9
1
Một số người Anh bị cấm không được theo đạo của họ và sau đó còn bị gì nữa? (Trả lời bằng câu đầy đủ)
zoom_in
Bài Đàm Thoại
Thầy Nam: Sắp đến lễ Thanksgiving rồi. Các em có biết người Việt gọi lễ Thanksgiving là gì không?
Cả lớp: Lễ Tạ Ơn. Thưa thầy lớp mình có tổ chức mừng lễ Tạ Ơn không?
Thầy Nam: Có chứ! Các em muốn tổ chức như thế nào?
Cả lớp: Mỗi người sẽ góp một món ăn hay thức uống.
Thầy Nam: Được lắm! Như vậy rất hợp với ý nghĩa của ngày lễ Tạ Ơn.
Bài Đọc
Hồi đầu thế kỷ 17, vì bị kỳ thị tôn giáo, một nhóm người Anh không hài lòng với cuộc sống trên đất nước họ. Họ bỏ sang châu Mỹ bằng con tàu có tên là Mayflower. Sau một năm khó khăn đầu tiên trên đất mới, một số người đã sống sót. Họ liền tổ chức lễ Tạ Ơn để tạ ơn Thượng Đế. Từ đó lễ Tạ Ơn trở thành phổ biến khắp nước Mỹ.
10
1
Khi bị cản trở trong cuộc sống thì mấy người Anh đó thấy thế nào? (Trả lời bằng câu đầy đủ)
zoom_in
Bài Đàm Thoại
Thầy Nam: Sắp đến lễ Thanksgiving rồi. Các em có biết người Việt gọi lễ Thanksgiving là gì không?
Cả lớp: Lễ Tạ Ơn. Thưa thầy lớp mình có tổ chức mừng lễ Tạ Ơn không?
Thầy Nam: Có chứ! Các em muốn tổ chức như thế nào?
Cả lớp: Mỗi người sẽ góp một món ăn hay thức uống.
Thầy Nam: Được lắm! Như vậy rất hợp với ý nghĩa của ngày lễ Tạ Ơn.
Bài Đọc
Hồi đầu thế kỷ 17, vì bị kỳ thị tôn giáo, một nhóm người Anh không hài lòng với cuộc sống trên đất nước họ. Họ bỏ sang châu Mỹ bằng con tàu có tên là Mayflower. Sau một năm khó khăn đầu tiên trên đất mới, một số người đã sống sót. Họ liền tổ chức lễ Tạ Ơn để tạ ơn Thượng Đế. Từ đó lễ Tạ Ơn trở thành phổ biến khắp nước Mỹ.
11
1
Khi bị cấm cản như vậy nhóm người Anh này đã làm gì? (Trả lời bằng câu đầy đủ)
zoom_in
Bài Đàm Thoại
Thầy Nam: Sắp đến lễ Thanksgiving rồi. Các em có biết người Việt gọi lễ Thanksgiving là gì không?
Cả lớp: Lễ Tạ Ơn. Thưa thầy lớp mình có tổ chức mừng lễ Tạ Ơn không?
Thầy Nam: Có chứ! Các em muốn tổ chức như thế nào?
Cả lớp: Mỗi người sẽ góp một món ăn hay thức uống.
Thầy Nam: Được lắm! Như vậy rất hợp với ý nghĩa của ngày lễ Tạ Ơn.
Bài Đọc
Hồi đầu thế kỷ 17, vì bị kỳ thị tôn giáo, một nhóm người Anh không hài lòng với cuộc sống trên đất nước họ. Họ bỏ sang châu Mỹ bằng con tàu có tên là Mayflower. Sau một năm khó khăn đầu tiên trên đất mới, một số người đã sống sót. Họ liền tổ chức lễ Tạ Ơn để tạ ơn Thượng Đế. Từ đó lễ Tạ Ơn trở thành phổ biến khắp nước Mỹ.
12
1
Hãy nói tên của con tàu nhóm người Anh này đã dùng. (Trả lời bằng câu đầy đủ)
zoom_in
Bài Đàm Thoại
Thầy Nam: Sắp đến lễ Thanksgiving rồi. Các em có biết người Việt gọi lễ Thanksgiving là gì không?
Cả lớp: Lễ Tạ Ơn. Thưa thầy lớp mình có tổ chức mừng lễ Tạ Ơn không?
Thầy Nam: Có chứ! Các em muốn tổ chức như thế nào?
Cả lớp: Mỗi người sẽ góp một món ăn hay thức uống.
Thầy Nam: Được lắm! Như vậy rất hợp với ý nghĩa của ngày lễ Tạ Ơn.
Bài Đọc
Hồi đầu thế kỷ 17, vì bị kỳ thị tôn giáo, một nhóm người Anh không hài lòng với cuộc sống trên đất nước họ. Họ bỏ sang châu Mỹ bằng con tàu có tên là Mayflower. Sau một năm khó khăn đầu tiên trên đất mới, một số người đã sống sót. Họ liền tổ chức lễ Tạ Ơn để tạ ơn Thượng Đế. Từ đó lễ Tạ Ơn trở thành phổ biến khắp nước Mỹ.
13
1
Năm đầu tiên ở Mỹ, đời sống của nhóm người Anh này như thế nào? (Trả lời bằng câu đầy đủ)
zoom_in
Bài Đàm Thoại
Thầy Nam: Sắp đến lễ Thanksgiving rồi. Các em có biết người Việt gọi lễ Thanksgiving là gì không?
Cả lớp: Lễ Tạ Ơn. Thưa thầy lớp mình có tổ chức mừng lễ Tạ Ơn không?
Thầy Nam: Có chứ! Các em muốn tổ chức như thế nào?
Cả lớp: Mỗi người sẽ góp một món ăn hay thức uống.
Thầy Nam: Được lắm! Như vậy rất hợp với ý nghĩa của ngày lễ Tạ Ơn.
Bài Đọc
Hồi đầu thế kỷ 17, vì bị kỳ thị tôn giáo, một nhóm người Anh không hài lòng với cuộc sống trên đất nước họ. Họ bỏ sang châu Mỹ bằng con tàu có tên là Mayflower. Sau một năm khó khăn đầu tiên trên đất mới, một số người đã sống sót. Họ liền tổ chức lễ Tạ Ơn để tạ ơn Thượng Đế. Từ đó lễ Tạ Ơn trở thành phổ biến khắp nước Mỹ.
14
1
Theo em tất cả những người Anh này có sống sót trong năm đầu đó không? (Trả lời bằng câu đầy đủ)
zoom_in
Bài Đàm Thoại
Thầy Nam: Sắp đến lễ Thanksgiving rồi. Các em có biết người Việt gọi lễ Thanksgiving là gì không?
Cả lớp: Lễ Tạ Ơn. Thưa thầy lớp mình có tổ chức mừng lễ Tạ Ơn không?
Thầy Nam: Có chứ! Các em muốn tổ chức như thế nào?
Cả lớp: Mỗi người sẽ góp một món ăn hay thức uống.
Thầy Nam: Được lắm! Như vậy rất hợp với ý nghĩa của ngày lễ Tạ Ơn.
Bài Đọc
Hồi đầu thế kỷ 17, vì bị kỳ thị tôn giáo, một nhóm người Anh không hài lòng với cuộc sống trên đất nước họ. Họ bỏ sang châu Mỹ bằng con tàu có tên là Mayflower. Sau một năm khó khăn đầu tiên trên đất mới, một số người đã sống sót. Họ liền tổ chức lễ Tạ Ơn để tạ ơn Thượng Đế. Từ đó lễ Tạ Ơn trở thành phổ biến khắp nước Mỹ.
15
1
Số người đã sống sót này đã làm gì? (Trả lời bằng câu đầy đủ)
zoom_in
Bài Đàm Thoại
Thầy Nam: Sắp đến lễ Thanksgiving rồi. Các em có biết người Việt gọi lễ Thanksgiving là gì không?
Cả lớp: Lễ Tạ Ơn. Thưa thầy lớp mình có tổ chức mừng lễ Tạ Ơn không?
Thầy Nam: Có chứ! Các em muốn tổ chức như thế nào?
Cả lớp: Mỗi người sẽ góp một món ăn hay thức uống.
Thầy Nam: Được lắm! Như vậy rất hợp với ý nghĩa của ngày lễ Tạ Ơn.
Bài Đọc
Hồi đầu thế kỷ 17, vì bị kỳ thị tôn giáo, một nhóm người Anh không hài lòng với cuộc sống trên đất nước họ. Họ bỏ sang châu Mỹ bằng con tàu có tên là Mayflower. Sau một năm khó khăn đầu tiên trên đất mới, một số người đã sống sót. Họ liền tổ chức lễ Tạ Ơn để tạ ơn Thượng Đế. Từ đó lễ Tạ Ơn trở thành phổ biến khắp nước Mỹ.
16
1
Số người đã sống sót tổ chức lễ để làm gì? (Trả lời bằng câu đầy đủ)
zoom_in
Bài Đàm Thoại
Thầy Nam: Sắp đến lễ Thanksgiving rồi. Các em có biết người Việt gọi lễ Thanksgiving là gì không?
Cả lớp: Lễ Tạ Ơn. Thưa thầy lớp mình có tổ chức mừng lễ Tạ Ơn không?
Thầy Nam: Có chứ! Các em muốn tổ chức như thế nào?
Cả lớp: Mỗi người sẽ góp một món ăn hay thức uống.
Thầy Nam: Được lắm! Như vậy rất hợp với ý nghĩa của ngày lễ Tạ Ơn.
Bài Đọc
Hồi đầu thế kỷ 17, vì bị kỳ thị tôn giáo, một nhóm người Anh không hài lòng với cuộc sống trên đất nước họ. Họ bỏ sang châu Mỹ bằng con tàu có tên là Mayflower. Sau một năm khó khăn đầu tiên trên đất mới, một số người đã sống sót. Họ liền tổ chức lễ Tạ Ơn để tạ ơn Thượng Đế. Từ đó lễ Tạ Ơn trở thành phổ biến khắp nước Mỹ.
17
1
Việc làm của nhóm người Anh đó đã trở nên thế nào trong nước Mỹ? (Trả lời bằng câu đầy đủ)
zoom_in
Bài Đàm Thoại
Thầy Nam: Sắp đến lễ Thanksgiving rồi. Các em có biết người Việt gọi lễ Thanksgiving là gì không?
Cả lớp: Lễ Tạ Ơn. Thưa thầy lớp mình có tổ chức mừng lễ Tạ Ơn không?
Thầy Nam: Có chứ! Các em muốn tổ chức như thế nào?
Cả lớp: Mỗi người sẽ góp một món ăn hay thức uống.
Thầy Nam: Được lắm! Như vậy rất hợp với ý nghĩa của ngày lễ Tạ Ơn.
Bài Đọc
Hồi đầu thế kỷ 17, vì bị kỳ thị tôn giáo, một nhóm người Anh không hài lòng với cuộc sống trên đất nước họ. Họ bỏ sang châu Mỹ bằng con tàu có tên là Mayflower. Sau một năm khó khăn đầu tiên trên đất mới, một số người đã sống sót. Họ liền tổ chức lễ Tạ Ơn để tạ ơn Thượng Đế. Từ đó lễ Tạ Ơn trở thành phổ biến khắp nước Mỹ.
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.