Raztopine
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Jerca Hocevar
| 8 Questions
Note from the author:
chemical class
1
1
V vodni raztopini je topljenec voda.
True
False
2
1
Topnost snovi je sestava njene nasičene raztopine pri določeni temperaturi.
True
False
3
1
Ko se topljenec ne raztaplja več, je raztopina nasičena.
True
False
4
1
Topnostna krivulja kaže odvisnost topnosti od pH.
True
False
5
1
Izračunaj maso topljenca. m(topila) = 60 g m(raztopine) = 100 g
40 g
60 g
20 g
100 g
6
1
Topnost vseh soli je večja pri višji temperaturi.
True
False
7
1
Pri 10°C je v primerjavi z ostalimi najslabše topen natrijev klorid.
True
False
8
1
Katere trditve so pravilne?
Topnost KI se s temperaturo ne spreminja.
Topnost NaNO3 se s temperaturo najbolj spreminja.
Topnost AgNO3 se s temperaturo najbolj spreminja.
Pri 80°C lahko v 100 g vode raztopimo 150 g NaNO3.
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.