Grades
Kindergarten
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
Higher Ed
Adult Ed
Other
Subjects
ELA
Math
Science
Social Studies
Art
Computer Science
French
German
Music
Physical Education
Spanish
Other
Private Library
Team Premium
Raztopine
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Jerca Hocevar
| 8 Questions
Note from the author:
chemical class
1
1 pt
V vodni raztopini je topljenec voda.
True
False
2
1 pt
Topnost snovi je sestava njene nasičene raztopine pri določeni temperaturi.
True
False
3
1 pt
Ko se topljenec ne raztaplja več, je raztopina nasičena.
True
False
4
1 pt
Topnostna krivulja kaže odvisnost topnosti od pH.
True
False
5
1 pt
Izračunaj maso topljenca. m(topila) = 60 g m(raztopine) = 100 g
40 g
60 g
20 g
100 g
6
1 pt
Topnost vseh soli je večja pri višji temperaturi.
True
False
7
1 pt
Pri 10°C je v primerjavi z ostalimi najslabše topen natrijev klorid.
True
False
8
1 pt
Katere trditve so pravilne?
Topnost KI se s temperaturo ne spreminja.
Topnost NaNO3 se s temperaturo najbolj spreminja.
Topnost AgNO3 se s temperaturo najbolj spreminja.
Pri 80°C lahko v 100 g vode raztopimo 150 g NaNO3.
Add to my formatives list