Woordenschat: kies de juiste betekenis
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by D. Truyen
| 61 Questions
1
1
De conclusies die uit die onderzoeksresultaten getrokken worden, zijn zeer arbitrair.
A duidelijk
B verrassend
C willekeurig
D negatief
2
1
De rechter behandelde de zaak consciëntieus.
A uitstekend
B onmiddellijk
C snel
D zorgvuldig
3
1
Chocolade is een dubieus geval: de ene krijgt er energie van, de andere diarree.
A duidelijk
B twijfelachtig
C vreemd
D speciaal
4
1
De burgemeester acht het plausibel dat er een verband bestaat tussen het gevoerde beleid en de immigratie in de stad.
A mogelijk
B wenselijk
C wezenlijk
D waarschijnlijk
5
1
Als je met deze test geen significant verschil kunt aantonen, is de test niet valide.
A minimaal
B veelbetekenend
C groot
D betrouwbaar
6
1
In een tendentieus artikel haalde de journalist uit naar de betrokken minister.
A vlijmscherp
B vooringenomen
C objectief
D kritisch
7
1
Als je met deze test geen significant verschil kunt aantonen, is de test niet valide.
A geschikt
B waardevol
C uitstekend
D geldig
8
1
Leesprestaties van scholieren correleren vaak met hun slaagpercentage.
A beïnvloeden
B verklaren
C gaan samen (met)
D verhogen
9
1
De standaardopvatting, die stelt dat de wetenschap intrinsiek waardevrij is, wordt verduidelijkt.
A wezenlijk
B echt
C altijd
10
1
De enorme neerslaghoeveelheden waren funest voor de landbouw.
A fataal
B goed
C veelbelovend
11
1
Het magische woord blijft 'differentiëren' in de klas: lesgeven op maat van elk kind.
A onderscheid maken
B gelijktrekken
C meten
12
1
In de gevestigde traditie is ex cathedra lesgeven een uiting van grote wetenschappelijkheid. Lesgeven in een auditorium voor een grote massa is een statussymbool.
A zonder interactie
B met interactie
C met veel moeilijke woorden
13
1
Sommige democratieën zijn van oudsher sterk gericht op het bereiken van consensus, als gevolg van hun geschiedenis of politieke structuur.
A meningsverschil
B gelijkgestemdheid
C gelijkvormigheid
14
1
Uit de inleiding blijkt nu duidelijk dat het document geen normatief karakter heeft en alleen dienst doet als 'handleiding'.
A dwingend
B beperkend
C beschrijvend
15
1
Door de convergente lichtstralen werd het brandpunt sterk verhit.
A samenkomend
B uiteenlopend
C gelijkvormig
16
1
Het sonnet, een van de vele conventionele dichtvormen, kent veertien regels, bij voorkeur pentameters, en een volta (wending, ommekeer, contrast of uitwerking).
A oud
B omstreden
C traditioneel
17
1
De premature uitspraken van de gepensioneerde vakbondsman leidden ertoe dat de onderhandelingen werden stopgezet.
A ondoordacht
B voorbarig
C ouderwets
18
1
De grote investeringen van het bedrijf bleken effectief: ze haalden veel meer klanten binnen.
A doeltreffend
B goedbedoeld
C winstgevend
19
1
De Vlaamse Regering heeft alle informatie om te beslissen over de aanbesteding van de Oosterweelverbinding, maar blijft talmen en schuift de hete aardappel verder voor zich uit.
A partij kiezen
B treuzelen
C onprofessioneel te werk gaan
20
1
Commercieel bankieren voor de armen lijkt op het eerste gezicht een contradictie.
A tegenstrijdigheid
B tijdverdrijf
C mogelijkheid
21
1
Op basis van de gemaakte analyses kan besloten worden dat er duidelijk meer argumenten zijn om te stellen dat een a priori aan artsen opgelegd instellingsverbod inzake euthanasie strijdig is met hun professionele autonomie.
A prioritair
B te vroeg
C van tevoren
22
1
Zo lijken de meeste taalkundigen het er bijvoorbeeld over eens te zijn dat de huidige taalsituatie, waarbij tussen standaardtaal en dialect een continuüm aan tussenvormen te vinden is, plaats zal moeten maken voor een situatie zonder dialectpool.
A een gebrek aan
B een leegte
C een samenhangende reeks
23
1
Het Human Rights Centre heeft kwalitatief empirisch onderzoek gedaan: er werden vrouwen geïnterviewd die in België een gezichtssluier dragen of droegen of van plan waren er een te dragen.
A onderzoek op basis van literatuurstudie
B onderzoek op basis van theorie
C onderzoek op basis van waarneming
24
1
Dergelijke grammaticale vereenvoudigingen zijn een bekend verschijnsel bij talen in een immigratie-context. Denk maar aan het Afrikaans, dat een vereenvoudiging is van het Nederlands, waarin allerlei redundante uitgangen zijn verdwenen.
A overbodig
B antiek
C belangrijk
25
1
Vooral in Azië dreigt een grote discrepantie tussen het aantal bewoners en het beschikbare water.
A kloof
B samenhang
C overeenkomst
26
1
Hoewel ze niet aan dezelfde universiteit verbonden waren, werkten ze simultaan aan een gelijkaardig onderzoek.
A in een samenwerking
B onverstoord
C gelijktijdig
27
1
Markant in dit onderzoek is dat we geen algemeen verschil zagen tussen mannen en vrouwen, of tussen autochtonen en etnisch-culturele minderheden.
A opvallend
B duidelijk
C uniek
28
1
The King's Speech gaat over Koning George VI die een excentrieke logopedist, Lionel, inroept om zijn stotterprobleem te verhelpen. Ondanks een wat moeilijke start lijkt Lionels onorthodoxe methode zijn vruchten af te werpen: de Koning ontwikkelt niet alleen het vertrouwen in zijn stem om het volk toe te spreken, ook ontstaat er een hechte vriendschap tussen George en Lionel.
A ongebruikelijke
B strenge
C niet-christelijke
29
1
In uw versie krijgen werkende mensen geen basisinkomen boven op hun loon, maar wordt het een component van het loon.
A onderdeel
B concurrent
C alternatief
30
1
Het aansturen van stappenmotoren met behulp van stapcommando’s is goed ingeburgerd in de industrie. Daarom wordt een regeling ontworpen die complementair is met deze manier van aansturen.
A aanvullend
B tegengesteld
C identiek
31
1
De historicus gaat descriptief te werk: hij probeert de feiten zo objectief mogelijk weer te geven.
A relevant
B beschrijvend
C normatief
32
1
Als je ervan overtuigd bent dat een flexibele arbeidsmarkt het belangrijkste in de wereld is, zul je geen instituten creëren die de binnenlandse vraag kunnen stabiliseren. Dit is het paradigma geweest van de afgelopen twintig tot dertig jaar en daarom bestaan dergelijke instituten niet.
A verplichting
B model
C probleem
33
1
Onze gemeente onderschrijft het belang van preventie in wijkgericht werken: 'nazorg' wordt 'voorzorg'.
A weerlegt
B subsidieert
C erkent
34
1
Deze resultaten zetten nog eens in de verf dat initiatieven, die inzetten op het mobiliseren van deze lage socio-economische groep van etnisch-cultureel diverse afkomst, echt nodig zijn.
A voertuigen voorzien
B activeren
C verplaatsen
35
1
Bedenk dat voorvoegsels en achtervoegsels vaste betekenissen hebben die de hoofdterm modificeren. Het kennen van het beperkte aantal voor- en achtervoegsels en het weten van de betekenis van de hoofdterm maken het leren van deze termen aanzienlijk eenvoudiger.
A wijzigen
B verbeteren
C intensifiëren
36
1
Hij was ervan overtuigd dat hij zijn ecologische voetafdruk ontzettend kon verminderen door de uitstoot met een honderdste te ____.
A deduceren
B induceren
C reduceren
37
1
Zijn proefschrift spitst zich toe op de menselijke waarneming en leert ons meer over de factoren die een correcte _____ van de werkelijkheid mogelijk maken.
A receptie
B conservatie
C perceptie
38
1
Het onderzoek gaat in op technieken in om de echtheid van kunstwerken te bepalen en laat zien hoe zelfs de meest innovatieve methoden niet altijd evenveel klaarheid scheppen over de _____ van werken.
A affiniteit
B authenticiteit
C effectiviteit
39
1
Het vormingsprogramma laat mensen ervaren wat uitsluiting betekent, en hoe die _____ samenleven in een feitelijk diverse populatie onmogelijk maakt.
A constitutie
B inclusie
C exclusie
40
1
De bepaling van dat tijdstip is nog steeds een zwakke schakel in het forensische onderzoek, want meestal is die _____ onnauwkeurig en onbetrouwbaar.
A institutie
B liquidatie
C determinatie
41
1
De belangrijkste vraag hierbij is of de resultaten te __________ (veralgemenen) zijn voor heel Vlaanderen of niet.
42
1
Het is toch de managementassistent die de manager moet __________ (ondersteuning aanbieden) en niet omgekeerd?
43
1
De opleidingsmanager verwacht dat alle leden van het opleidingsteam aan elke vergadering actief _____ (deelnemen), zodat er constructief samengewerkt kan worden.
44
1
Ik zal geen vragen stellen waarbij je kennis uit de syllabus moet _____ (uit het geheugen weergeven): mijn examen bestaat uitsluitend uit inzichtvragen.
45
1
Op aanraden van de bekroningscommissie werd de tekst tot de helft _____ (verkort).
46
1
De hoofddoelstelling van de campagne was om jongeren te _____ (bewust te maken).
47
1
Nadat je je tekst hebt afgewerkt, is het een goed idee om hem eens op spelling na te kijken: probeer spelfouten te _____ (opsporen) en te verbeteren voordat je het geheel aan je professor afgeeft.
48
1
Nadat de nieuwe hartkleppen werden ontworpen, moesten ze nog worden _____ (verbeterd).
49
1
Je leert in deze module meer dan de taal beheersen: je leert hoe je over je eigen taal kunt _____ (nadenken).
50
1
De wetenschappers willen de planeet Mars zo goed mogelijk (nabootsen) _____ in hun laboratorium.
51
1
Is het niet enigszins logisch dat gedurende een werkdag de motivatie van werknemers nogal kan _____ (schommelen)?
52
1
Het project wil de sociale __________ (samenhang) bevorderen.
53
1
De resultaten van het eerste en het tweede semester werden vergeleken en daaruit bleek dat er een duidelijke __________ (vooruitgang) was voor alle opleidingsonderdelen.
54
1
De ontwikkeling van talent is de absolute __________ (iets wat de voorrang krijgt) van het centrum.
55
1
Een eerste _____ (wat hieruit voortvloeit, gevolgtrekking) hiervan is dat sociologen veel wetenschappelijk onderzoek dienen te verrichten.
56
1
We moeten toch een aantal _____ (kleine verschillen) aanbrengen als we het over goed en kwaad hebben.
57
1
Veel ____ (vernieuwingen) in kunst en design worden in eerste instantie door het grote publiek afgewezen.
58
1
Eerder vonden Britse onderzoekers ook al ____ (aanwijzingen) op DNA-niveau in de darmflora.
59
1
De onderzoeker ging na hoeveel politieke _____ (deelname) er wenselijk is voor een democratisch politiek systeem.
60
1
Bestaat er wel wetenschappelijk onderzoek dat de _____ (geldigheid) en betrouwbaarheid van de grafologie bewijst?
61
1
De katholieke politieke stroming streefde er in hoofdzaak naar om via een overwicht in het Parlement wetten te laten stemmen die de ____ (uitbreiding) van de katholieke godsdienst en moraal ten goede kwamen.
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.