EM Gezondheidswetenschappen: Didactisch model
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by DOO KU Leuven
| 20 Questions

Het vakdidactisch model

De vakdidactiek wordt opgebouwd rond het vakdidactisch model (Van Gelder, 1971) waarin de verschillende componenten van het lesgeven, alsook hun onderlinge samenhang, worden weergegeven:
zoom_in
Lees p. 18 - 20 van de cursus grondig door.
1
1
Geef bij elk nummer in onderstaand schema een voorbeeld:
(vb. media: PowerPoint)
zoom_in


Micro-, meso- en macroniveau

In het onderwijs worden drie structuurniveaus onderscheiden:
  • het macroniveau: hierbij gaat het om de onderwijskundige organisatie van het schoolwezen als geheel. Het macroniveau omvat de schooloverkoepelende organisatie en heeft betrekking op bijvoorbeeld gans België, de Vlaamse Gemeenschap,… Bijvoorbeeld de leerplicht, de eenheidsstructuur, de eindtermen,...
  • het mesoniveau: het betreft de interne onderwijskundige organisatie van een school (of scholengemeenschap). Bijvoorbeeld de groepering van de leerlingen over klasgroepen, het aanbod van de school (onderwijsvormen, studierichtingen,… ), de lokalen en uitrusting, het lessenrooster, de vakwerkgroepen,…
  • het microniveau: dit duidt op de onderwijskundige organisatie van de concrete onderwijsleerprocessen die, onder leiding van een leraar en veelal in een bepaald groepsverband, ontwikkeld worden en waarvan het leerplan de grondslag vormt. We bevinden ons op het niveau van 'de klas', op het niveau van een concrete les. Bijvoorbeeld concrete leerinhoud, gehanteerde werkvorm (doceren, klasgesprek,… )
De organisatie / beslissingen op een bepaald niveau beïnvloeden de organisatie / beslissingen op de onderliggende niveaus.
2
0.5
Duid aan of de gegeven term onder het micro-, meso-, of macroniveau van een school valt: Collega's
Micro
Meso
Macro
3
0.5
Duid aan of de gegeven term onder het micro-, meso-, of macroniveau van een school valt: Didactiek
Micro
Meso
Macro
4
0.5
Duid aan of de gegeven term onder het micro-, meso-, of macroniveau van een school valt: Ouderparticipatie
Micro
Meso
Macro
5
0.5
Duid aan of de gegeven term onder het micro-, meso-, of macroniveau van een school valt: Lessenrooster
Micro
Meso
Macro
6
0.5
Duid aan of de gegeven term onder het micro-, meso-, of macroniveau van een school valt: Schoolplicht
Micro
Meso
Macro
7
0.5
Duid aan of de gegeven term onder het micro-, meso-, of macroniveau van een school valt: Decreten
Micro
Meso
Macro
8
0
Duid aan of de gegeven term onder het micro-, meso-, of macroniveau van een school valt: Gehanteerde werkvormen
Micro
Meso
Macro
9
0.5
Duid aan of de gegeven term onder het micro-, meso-, of macroniveau van een school valt: Eindtermen
Micro
Meso
Macro
10
0.5
Duid aan of de gegeven term onder het micro-, meso-, of macroniveau van een school valt: Jaarplan
Micro
Meso
Macro
11
0.5
Duid aan of de gegeven term onder het micro-, meso-, of macroniveau van een school valt: Concrete leerinhoud
Micro
Meso
Macro

Dikketruiendag

Lees onderstaande teksten over Dikketruiendag en wereldburgerschapseducatie

Wereldburgerschapseducatie: Meer dan Dikketruiendag
Welzijn en gezondheid op school: Dikketruiendag

12
1
Formuleer 3 acties die kunnen ondernomen worden op micro-niveau om wereldburgerschap uit te werken op school.

13
1
Formuleer 3 acties die kunnen ondernomen worden op meso-niveau om wereldburgerschap uit te werken op school.

14
1
Formuleer 3 acties die kunnen ondernomen worden op macro-niveau om wereldburgerschap uit te werken op school.

Leerlingkenmerken: beginsituatie

Bekijk onderstaand schema en de extra info bij elk kadertje:


Lees p. 21 - 25 in je cursus vakdidactiek.

Lees volgende artikels grondig door en beantwoord nadien de vragen.

  1. Wat leert ons Pisa 2015?
  2. https://www.klasse.be/archief/waarom-scoort-wallonie-slechter/
15
1
Sociale ongelijkheid bij leerlingen start al vanaf het kleuteronderwijs. Bespreek de mogelijke gevolgen voor een leerling waarvan de moeder enkel lagere school of secundair onderwijs heeft gedaan voor zowel het kleuter- als het secundair onderwijs.

16
1
Geef 2 factoren waarop de nationaliteit van een leerling invloed heeft in het secundair onderwijs.

17
1
Is de invloed van deze factoren gelijk gedurende het hele secundaire onderwijs of is er een verschil merkbaar tussen de Iste graad, de 2de en de 3de graad?

18
1
Bespreek bondig de invloed van sociale klasse op de uiteindelijke arbeidsmarkt.

19
1
Verklaar hoe de Waalse mentaliteit van leerlingen en de aanpak van tegenvallende resultaten mee de slechtere Pisa resultaten beïnvloeden.

20
1
Waarom is leesvaardigheid belangrijk bij allochtone jongeren?
Jongeren die goed een taal kunnen lezen zullen zich ook beter kunnen uitdrukken in deze taal. Dat bevordert het sociale contact.
Je moet goed kunnen lezen vooraleer je ook de theorie voor wiskunde en wetenschapsoefeningen kan studeren.
Belezen jongeren zijn verstandiger en behalen hogere Pisa scores.
Bij de beginsituatie van je leerling hoort eveneens de voorkennis die gekoppeld kan worden aan de leerstof. Deze voorkennis kan opgebouwd zijn door eerdere lessen, ervaring uit hobby's of door bepaalde gebeurtenissen waarbij de leerling kennis opgebouwd heeft.

Aan de start van je les of bij het beginnen van een nieuw hoofdstuk, kan het zinvol zijn om na te gaan hoe goed de voorkennis van je leerlingen net is. Dit kan aan de hand van een digitale quiz, een kaartensysteem om te stemmen in de klas op meerkeuzevragen, etc.

Casus: Een leerkracht natuurwetenschappen wilt de leerstof over de bevruchting van een eicel aanvatten. Hij test echter eerst hoe het gesteld is met de voorkennis over het vrouwelijke geslachtsorgaan en de eisprong. Hij verkrijgt van een leerling onderstaand resultaat uit de klasquiz die is opgebouwd uit 9 vragen: de leerling behaalt een score van 4 op 19 punten.

zoom_in
Uit deze gegevens kan hij meteen opmaken dat deze leerling niet klaar is om te starten met de nieuwe leerstof over de bevruchting van de eicel.

Hij kan beslissen om een deel van de leerstof klassikaal opnieuw uit te leggen en te herhalen, of hij kan de leerlingen die te zwak gescoord hebben op de quiz extra informatie ter remediéring aanbieden of ze vragen om naar een inhaalles te komen.

De leerkracht kan aan de hand van enkele eenvoudige vragen meteen achterhalen welke leerstof onvoldoende gekend is of welke misverstanden er heersen die best eerst weggewerkt worden.
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.