Argumentatieve tekst schrijven Nederlands 5
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Tony Proost
| 19 Questions

Een argumentatieve tekst/opiniestuk schrijven

In deze 'formative' ga je op zoek naar tips voor het schrijven van een opiniestuk. Schrijven gaat niet (altijd) vanzelf. Daarom is het belangrijk om je goed voor te bereiden. Een goede voorbereiding is bij een opiniestuk al het halve werk!
Je zal niet alleen voor Nederlands een argumentatieve tekst moeten schrijven, ook in andere vakken kan dit van je verlangd worden (bv. cultuurwetenschappen, aardrijkskunde, Engels,...).
Ook later aan de universiteit en de hogeschool wordt dit vaak van je gevraagd: op examens, als werkstuk,... Het is dus een vaardigheid die je helemaal onder de knie moet zien te krijgen.

Nederlands - talenportfolio:
Voor je cultuurportfolio schrijf je tegen dinsdag 12 maart 2019 een argumentatieve tekst over een aspect van geweld in onze huidige maatschappij.

Volg de 'formative' nauwgezet en gebruik je tijd in de les efficiënt.
Bekijk alvast onderstaande afbeelding nauwkeurig ter informatie.
1
1
Betoog, argumentatieve tekst, essay en opiniestuk zijn synoniemen.
True
False
2
1
Een argumentatieve tekst is een subjectieve tekst.
True
False
3
1
Het onderwerp van een argumentatieve tekst hoeft niet omstreden te zijn.
True
False
4
1
Een betoog heeft altijd een inleiding, een midden en een slot. In een slot herhaal je je standpunt.
True
False
5
1
Je kan geen logisch opiniestuk schrijven zonder een doordacht argumentatieschema.
True
False
6
1
Het doel van een argumentatieve tekst is...
een lezer informeren over je mening.
een lezer overtuigen van je mening.
de mening van een lezer beïnvloeden.
een lezer overhalen om in actie te schieten.
Lees de volgende opdrachten die je uitvoert na het kijken van een video.

1) Schrijf drie cruciale elementen op over wat het opiniestuk is, over de structuur ervan, ...
2) Schrijf twee zaken op die je bijleerde door deze video te bekijken.
3) Schrijf de vertaling op van minstens drie zinstructuren of vertalingen van signaalworden die je gaat proberen gebruiken in je eigen opiniestuk.

Bekijk de volgende (Engelse) video over 'How to write an opinion essay' (indien nodig meer dan één keer en pauzeer de video waar handig).
7
3
Drie cruciale elementen van het opiniestuk zijn:
8
2
Twee zaken die ik bijleerde uit de video:
9
3
Drie vertalingen van handige zinsstructuren of signaalwoorden uit de video:
10
10
Opdrachtkennis: Duid alle juiste uitspraken aan.
Mijn opiniestuk mag gaan over eender welk omstreden onderwerp.
Ik mag me baseren op de mening van anderen (bv. online) om mijn eigen mening te vormen.
Mijn opiniestuk moet gaan over een goed afgebakend aspect van geweld in onze huidige maatschappij.
Mijn lettertypekeuze is vrij.
Mijn tekst moet 3/4 tot 1 bladzijde lang zijn.
Ik typ mijn tekst in het digitale hoofdingsblad dat aangeboden wordt in de cursus Nederlands op Smartschool.
Mijn tekst moet uitgevuld zijn.
Mijn tekst moet geschreven zijn in het lettertype Verdana met lettergrootte 11.
Ik hoef mijn tekst enkel op papier af te geven.
Ik moet mijn lezer zoveel mogelijk informeren over het onderwerp.
Ik moet mijn tekst uploaden in Talenportfolio op Smartschool zodat plagiaatcontrole uitgevoerd kan worden.
Ik moet mijn lezer zoveel mogelijk overtuigen van mijn persoonlijke mening.
Ik gebruik in mijn tekst 'enkele regelafstand'.
Ik lever mijn tekst ten laatste op 12 maart 2019 in.
11
3
Surf naar de volgende site en lees 'deel 2: Een onderwerp kiezen'.
https://nl.wikihow.com/Een-argumentatief-essay-schrijven

Stap 1, 2, en 4 zijn de belangrijkste in dit deel. Schrijf deze stappen in sleutelwoorden hieronder op.
12
1
Onderwerpkeuze: Waarover zou je graag willen schrijven? Denk even na en schrijf je idee hieronder op.

Hulp nodig?
Denk bijvoorbeeld aan de verschillende vormen van geweld: seksueel geweld, straffen, pedagogische tik, huishoudelijk geweld, verbaal geweld, lijfstraffen, fysiek geweld, geestelijke mishandeling, pesten, kindermishandeling, verkeersagressie,...

Schrijf hieronder je onderwerp op. Noteer het ook op het apart document 'Bouwplan argumentatieve tekst' dat je van je leerkracht ontvangt (op papier) in het vak 'Mijn onderwerp - mijn doel'. Waarvan ga je jouw lezer proberen overtuigen?
13
1
Brainstorm:
Schrijf hieronder zes ideeën, sleutelwoorden, linken,... op die je te binnen schieten als je aan je onderwerp denkt. Ga desnoods online op zoek naar inspiratie.

Als je online zoekt en je stuit op ideeën die je wil gebruiken, kopieer je de URL hieronder. Dit doe je om later eventuele bronnen terug te kunnen opsporen en zo plagiaat te vermijden.

Informatie zoeken en ordenen

Je kan pas beginnen met gericht informatie zoeken als je een duidelijk standpunt hebt ingenomen over je onderwerp.
Schrijf daarom hier je standpunt neer. Noteer het ook op het apart document 'Bouwplan argumentatieve tekst' dat je van je leerkracht ontvangt (op papier).

Er zijn drie standpunten mogelijk: pro, contra of genuanceerd (zowel pro als contra).

Hulp nodig bij het bedenken van een goed verwoord standpunt?
Kijk even op https://nl.wikihow.com/Een-argumentatief-essay-schrijven : 'deel 3 Je essay opbouwen' stap 2 en 3.
14
1
Mijn standpunt is:
15
1
Ga nu echt op onderzoek uit. Zoek op opiniepagina's van kranten en tijdschriften, internetfora, websites, discussieprogramma's op radio en televisie, overheidspagina's met onderzoeksresulaten,...

Interessante standpunten, feiten, meningen,... kan je hieronder knippen en plakken. In deze onderzoeksfase is het toegestaan om informatie te kopiëren. Noteer wel telkens de URL van je bron.
Wanneer je later effectief met je onderzoeksresultaten aan de slag gaat tijdens het uitschrijven van je tekst, kan je zo steeds de bron terugvinden en vermijd je elke vorm van plagiaat.

Bedenk: draagt elk stukje informatie echt bij aan het potentiële overtuigende karakter van jouw tekst?

Voor je effectief aan het schrijven gaat, moet je een doordachte structuur voor handen hebben van je tekst. Dit noemen we een argumentatiestructuur. Het bestaat uit hoofd- en subargumenten en eventueel tegenargumenten en de weerlegging daarvan.

Je schrijft deze argumentatiestructuur uit op je aparte pagina 'Bouwplan argumentatieve tekst'. Werk overzichtelijk en schrijf in sleutelzinnen. Deze sleutelzinnen resulteren later in je aparte alinea's. Je moet namelijk aan elk hoofd- en subargument en aan elk tegenargument en de weerlegging daarvan een aparte alinea wijden.

Je doet er goed aan om te bedenken welke signaalwoorden je helpen om je alinea's te verbinden.
Het laatste onderdeel van je bouwplan is vooruitkijken naar je conclusie. Je schrijft onderaan je pagina 'Bouwplan argumentatieve tekst' neer hoe je je conclusie zal verwoorden. Een tekst wordt aantrekkelijker als je een interessante 'uitsmijter' toevoegt. Denk hierover na en noteer alvast je ideeën.
16
1
Je standpunt is ingenomen, je bouwplan is af, je hebt een idee wat je conclusie zal zijn. Goed!
Nu is het de bedoeling dat je effectief aan het schrijven gaat. Je maakt een kladversie van je tekst waarin je bouwplan een 'lopende tekst' wordt.

Daarvoor gebruik je het digitale document met hoofding van de school dat je kan terugvinden in je cursus Nederlands op Smartschool. Duid hieronder aan wanneer je het document gevonden hebt en je kan beginnen schrijven.
Check, gevonden!
Help?
Je vindt extra steun bij het uitschrijven van je tekst op https://nl.wikihow.com/Een-argumentatief-essay-schrijven: deel 3 'Je essay opbouwen' stap 4, 5 en 6.
17
1
Vergeet niet om je tekst een titel te geven!
Een goede titel is aantrekkelijk, opvallend, to the point. Het kan een concrete vraag zijn of een doordenker over je onderwerp.
Noteer je titel hieronder.

Tijd om je tekst te redigeren

Eenmaal je het gevoel hebt dat je tekst klaar is, wordt het tijd om je tekst te redigeren. Dit wil zeggen dat je je tekst kritisch gaat nalezen en gefilterd (laat) herlezen. Om te weten waarop je moet letten, lees deel 5 'Redigeren en de puntjes op de i's zetten' op Wikihow: https://nl.wikihow.com/Een-argumentatief-essay-schrijven.

Je doet er goed aan om je tekst te laten nalezen door een kritisch oog. Jij kent je tekst te goed, waardoor je soms zal lezen wat je denkt dat er staat, in plaats van effectief te zien dat je soms typ- en taalfouten maakte.


18
1
Noteer twee zaken waarop je zal letten wanneer je je tekst redigeert, je baserend op Wikihow deel 5.
19
1
Voor je je versie gaat herschrijven tot je definitief werk, overloop je deze checklist. Duid hieronder aan waartegen jij nog foutjes hebt ontdekt bij het kritisch herlezen van je werk, zowel op vlak van inhoud als taalgebruik.
Je duid dus een vakje aan als het antwoord op de vraag momenteel 'NEE' is.
Begrijp je alles wat je geschreven hebt?
Is je tekst logisch opgebouwd, met voldoende structuur?
Is de tekst boeiend, origineel, interessant genoeg?
Kunnen sommige tekstdelen of zinnen bondiger, korter?
Is de titel aantrekkelijk, opvallend, to the point?
Nodigt de inleiding uit tot verder lezen (is ie intrigerend genoeg)?
Vat het slot de argumentatie samen (zonder letterlijk te herhalen, zonder alles te herhalen, zonder nieuwe elementen toe te voegen)?
Zijn de argumenten goed, betrouwbaar en degelijk?
Is de formulering helder, concreet, ondubbelzinnig?
Zijn er voldoende signaalwoorden?
Is het taalgebruik gevarieerd?
Leest het voldoende vlot?
Is de woordkeuze correct?
Is de zinsbouw correct?
Is de spelling correct (let op typfouten!)?
Is het gebruik van leestekens correct (let op overbodige spaties!)?
Zijn alle opmaaktechnische regels nageleefd? (Verdana, 11, uitlijnen, witregels tussen alinea's, lengte,...)
Heb ik mijn hoofding ingevuld?

Definitieve versie schrijven

Nu je weet wat er nog kan verbeteren aan je tekst, ga je herschrijven. Je maakt een definitieve versie. Voor je gaat printen, overloop je best de checklist nogmaals. Dan kan je je bestand afdrukken en vervolgens uploaden in Talenportfolio op Smartschool.


Bronnen
- https://www.lesintaal.nl/documents/doc_32803.htm
- http://downloads.slo.nl/Documenten/Lesvoorbeeld_TIS_Argumenteren_SLO.pdf
- https://nl.wikihow.com/Een-argumentatief-essay-schrijven
- https://www.hogent.be/start/documenten/signaalwoorden/
- Bronnenboek Frappant p. 492-494.
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.